...

Algemene Voorwaarden

hero shape1
hero shape2

Algemene voorwaarden RVD Webdesign
Website: www.rvd-webdesign.com
E-mail: info@rvd-webdesign.com

Definities

RVD Webdesign: RVD Webdesign, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 87054329.
Klant: degene met wie RVD Webdesign een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: RVD Webdesign en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten
door of namens RVD Webdesign.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van RVD Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt RVD Webdesign zich het recht voor de
offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant
hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt RVD Webdesign slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

Alle prijzen die RVD Webdesign hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
Alle prijzen die RVD Webdesign hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan RVD Webdesign te allen tijde wijzigen.
Partijen komen voor een dienstverlening door RVD Webdesign een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
RVD Webdesign is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient RVD Webdesign de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
RVD Webdesign heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal RVD Webdesign prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met RVD Webdesign op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. RVD Webdesign mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat RVD Webdesign de klant een
aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. RVD Webdesign behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de
diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is RVD Webdesign gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per
maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan RVD Webdesign.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag RVD Webdesign zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van RVD Webdesign op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door RVD Webdesign, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan RVD Webdesign te betalen.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:

de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het
herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten zodra de consument
bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@rvd-webdesign.com,
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van R&N Webdesign,
https://www.rvd- webdesign.com, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan RVD
Webdesign te verrekenen met een vordering op RVD Webdesign.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor
RVD Webdesign enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. RVD Webdesign voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit.

2. RVD Webdesign heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat RVD Webdesign tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat RVD Webdesign tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart RVD Webdesign tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
RVD Webdesign geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door RVD Webdesign geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk
te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van
de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant RVD Webdesign daarvan zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3.Consumenten dienen RVD Webdesign uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat
RVD Webdesign in staat is hierop adequaat te reageren.
5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat RVD Webdesign gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan RVD Webdesign.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling RVD Webdesign ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als RVD Webdesign een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan RVD Webdesign
verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid RVD Webdesign

1. RVD Webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.Indien RVD Webdesign aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.RVD Webdesign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4.Indien RVD Webdesign aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt
tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van RVD Webdesign vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer RVD Webdesign toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door RVD Webdesign niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat RVD Webdesign in verzuim is.
3. RVD Webdesign heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien RVD
Webdesign kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
RVD Webdesign in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan RVD Webdesign kan worden
toegerekend in een van de wil van RVD Webdesign onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van RVD Webdesign kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor RVD Webdesign 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat RVD Webdesign er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen d overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. RVD Webdesign is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. RVD Webdesign is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal RVD Webdesign zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van RVD Webdesign.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat RVD Webdesign bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RVD Webdesign is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 juli 2022.